Bli medlem i Skridskonätet

OBS! Endast föreningar (eller delar (avdelningar) av föreningar) som bedriver långfärdsskridskoverksamhet kan bli medlem i Skridskonätet. Enskilda åkare hänvisar vi till våra medlemsklubbar.

I samband med att en klubb, förening eller liknande, nedan kallad klubb, ansöker om medlemskap i Skridskonätet, behöver nedanståend praktiska frågor besvaras. Vill ni, kan ni ansöka om medlemskap genom att fylla i svaren i rutorna och klicka på "Skicka in ansökan" längre ner på sidan. Besvara de punkter ni kan och förstår frågorna på, övriga kan lämnas tomma i detta skede. För att ansökan ska kunna behandlas måste du som besvarar frågorna uppge ditt namn och din epostadress längst ner. Medlemsavgiften är för närvarande (2015/16) 6 kr/år och medlem i den klubb som är medlem i Skridskonätet dock lägst 100 kr/år, se vidare i stadgarna. Inträdesavgiften är för närvarande 0 kr.

Ett medlemskap i Skridskonätet förutsätter att klubben aktivt deltar i Skridskonätets informationsutbyte (i första hand om isläge men men även annat om långfärdsskridskoåkning) och uppmanar sina medlemmar att göra det. Alla klubbar och dessas medlemmar förväntas bidra genom att lämna isobservationer, skriva färdrapporter etc.
  1. Vilket namn har klubben? Det är det som sedan visas i Skridskonätets medlemsförteckning.
  2. Vilken förkortning skall klubben använda inom Skridskonätet? Förkortningen visas tillsammans med namnet i Skridskonätets medlemsförteckning och måste dessutom vara unik inom Skridskonätet. Förkortningen används även inom Skridskonätet i samband med färdrapporter med mera.
  3. Hur många medlemmar hade klubben vid det senaste verksamhetsårsslutet och när inföll detta verksamhetsårsslut?
    Antal medlemmar
    Verksamhetsårets slut (YYYY-MM-DD)
  4. Vem (eller vilka) skall vara ledamot (-möter) i Skridskonätets fullmäktige? (Namn och epostadress(er), se nedan för information om mandat och ledamöter.)

Jag/vi har min/vår klubbs mandat att ansöka om medlemskap i Skridskonätet för min/vår klubb.

Mitt namn:


Min epostadress:
Mandatfördelning i fullmäktige

Klubbar som är medlemmar i Skridskonätet har att utse ett mandat i fullmäktige per påbörjat 500-tal medlemmar. Är medlemsklubben del av en större organisation men utan egen medlemsförteckning för långfärdsskridskoåkare får klubben ett (1) mandat. Klubbar som har fler än ett mandat (d.v.s. 501 eller fler medlemmar) kan välja att fördela dessa på flera ledamöter eller en ledamot, antalet mandat behöver inte heller föredlas jämt mellan ledamöterna. Endast hela mandat kan fördelas på medlemsklubbens ledamöter.


Skridskobild
Veksle bild 
Skridskobild